Cosa SinònimsCosa Sinònims Substantiu Formulari

  • acte, escriptura, esdeveniment, ocurrència, incident, procés, rendiment, fenomen.
  • entitat, objecte, article, cos, sent, alguna cosa, en massa, donar forma, formar, imaginar.
  • matèria, circumstància, condició, tret, situació, factor, incidental, contingència.
  • procediment, pas, element, particular, detall, tret, aspecte, consideració.
  • qualitat, atribut, característica, tret, propietat, peculiaritat, dotació, adjunt.
  • tema, cas, punt, tasques pendents, enrenou, crisi, problema.
  • xafarderia.

Cosa Sinònim d'Enllaços: acte, ocurrència, incident, procés, rendiment, fenomen, objecte, article, cos, imaginar, matèria, circumstància, condició, tret, situació, factor, incidental, contingència, procediment, pas, element, particular, detall, tret, aspecte, consideració, qualitat, atribut, característica, tret, propietat, peculiaritat, dotació, adjunt, tema, cas, punt, enrenou, crisi, problema, xafarderia,

Cosa Antònims